سونوگرافی

در این بخش با در اختیار داشتن دستگاه های سونوگرافی ( داپلر) همراه با پروپ واژینال و ابدومینال برای اندازه گیری دقیق سایز تخمک در مراحل درمان IVF ,IUI ,....و تشخیص مراحل اولیه بارداری می باشد که این امر توسط پزشک متخصص زنان(فلوشیپ نازایی) انجام می پذیرد.شنبه 04 بهمن 1393