میلاد حضرت بتول و هدیه آسمانی خدا به رسول، بانوی ملکوت و جبروت، حضرت صدیقه طاهره (س) گرامی باد.

میلاد زهره زهرا، طاهره مطهره، کوثر رسول، حضرت زهرای بتول   بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.


زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است، سرچشمه محبت و الطاف داور است 

بهر صفا و لطف خدا عشق مظهر است، بعد از خدا به سجده بود زآنکه مادر است


دوشنبه 14 اسفند 1396