امیدی تازه یرای باروری در بیماران سرطانی


اولین مورد فریز تخمک برای یک دوشیزه مبتلا به سرطان پستان قبل از شروع شیمی درمانی در مرکز تخصصی  ناباروری فاطمه الزهرا(س) انجام گردید. مراحل انجام این امر بدین صورت بودکه پس از سونوگرافی و تجویز داورهای تحریک تخمک گذاری تعدادی تخمک بالغ و سالم از طریق پانکچر بدست آمد و طی مراحل آزمایشگاهی فریز و نگهداری گردید.


چهارشنبه 10 آبان 1396