بانک اسپرم،تخمک و جنین


بیماران میتوانند ،اسپرم،تخمک و یا جنین خود را ذخیره نمایند. فریز اسپرم ،تخمک وجنین،این امکان را فراهم می سازد تابیمارانیکه تحت شیمی درمانی و یا پرتو درمانی قرار گرفته و یا به هر دلیلی،قادر به ادامه درمان نباشند،اسپرم  ، تخمک و یا جنین خود را دربانک انجماد مرکز نگهداری نمایند.


چهارشنبه 10 آبان 1396