بازدید جناب آقای دکتر حاج احمدی معاون پشتیبانی و منابع انسانی از طرح توسعه مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)

بازدید جناب آقای دکتر حاج احمدی معاون پشتیبانی و منابع انسانی از طرح توسعه مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)


به مناسبت روز خبرنگار گروهی از خبرنگاران از بازدید جناب آقای دکترحاج احمدی  با حضور سرکار خانم دکتر اسماعیل زاده ریاست محترم مرکز ،  فیلم و خبر تهیه کردند .


یکشنبه 22 مرداد 1396