ایجاد موسسه خیریه درکنار مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الز هرا(س)

تشکیل موسسه خیریه در کنار مرکز 


در امتداد دست یابی به اهداف موسسه خیریه که در کنار مرکز ،جهت  تشکیل در دست اقدام می باشد ، پیرو تشکیل اولین جلسه در تاریخ 96/2/31 دومین جلسه موسسه در تاریخ 96/3/16 با حضور جناب آقای دکتر ربیعی ریاست محترم دانشگاه و جناب آقای دکتر فرخی مشاور و قائم مقام ریاست دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی وخانم دکتر صدیقه اسماعیل زاده  ریاست محترم مرکز و تعداد کثیری از خیرین شهرستان بابل و همچنین تعدادی از همکاران مرکز تشکیل گردید.

 

 

 

 


شنبه 20 خرداد 1396