امیدی تازه برای باروری در بیماران سرطانی

مراحل انجام این امر بدین صورت بودکه پس از سونوگرافی و تجویز داورهای تحریک تخمک گذاری تعدادی تخمک بالغ و سالم از طریق پانکچر بدست آمد و طی مراحل آزمایشگاهی فریز و نگهداری گردید.


امیدی تازه برای باروری در بیماران سرطانی