درمانگاه اندومتریوز

اندومتریوز به صورت حضور بافت اندومتر(غدد و استروما) در خارج از رحم تعریف می شود. این بیماری باید در زنان مبتلا به کاهش باروری ، دیسمنوره، دیس پارونی و یا درد مزمن لگن مورد شک قرار گیرد.