آیین نامه استفاده از کتابخانه

آیین نامه کتابخانه :

* کلیه اعضای کتابخانه می توانند با ارائه کارت عضویت از خدمات کتابخانه بهره مند گردند .

* کتاب فقط به صاحب کارت امانت داده می شود.

* امانت گیرندگان می توانند قبل از تاریخ بازگشت کتاب، مدت زمان کتاب خود را در صورتی که کتاب مورد نظر در رزرو نباشد، به صورت حضوری تمدید نمایند.

* کتابهای مرجع و نشریات در محل کتابخانه استفاده می شوند.

* در صورتیکه دانشجو با توجه به اعلام مکرر کتابخانه، از عودت مواد امانتی خودداری نماید مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی به معاونین آموزشی دانشکده گزارش خواهد نمود.

* چنانچه امانت گیرنده، کتاب امانت گرفته شده را مفقود و یا ناقص (حاشیه نویسی، علامت گذاری و...) سازد، باید عین کتاب را خریداری و به کتابخانه تحویل نماید.

* در قبال مواد به امانت گرفته شده فقط شخص امانت گیرنده (عضو) در مقابل کتابخانه مسئول می باشد.

* خارج نمودن مواد کتابخانه بدون رعایت مقررات مربوط به امانت تخلف محسوب و فایل عضویت فرد مسدود می گردد.