معرفی کتابخانه

کتابخانه مرکز تحقیقات بهداشت باروری وناباروری یک سال پس از تشکیل مرکز شروع به فعالیت نمود . هدف از ایجاد این بخش در مرکز تحقیقات دسترسی به منابع به روز در زمینه بهداشت باروری ،بیماری های زنان  ومردان در زمینه ناباروی و پروتکل های درمانی جدید در زمینه ناباروری می باشد .

خریداری و سفارش کتاب  مورد نیاز پزشکان محترم و رزیدنت های محترم زنان و درخواست مجلات معتبر در شاحه ناباروری و علوم نوین مرتبط به این رشته  در این مرکز انجام می شود.

سفارش و خرید کتاب نیز به صورت سالانه و از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و خرید از ناشران ایرانی و کارگزاران کتب خارجی با نظرخواهی از پزشکان مرکز و بررسی درخواست های دانشجویان محترم در طول سال انجام می پذیرد.

مراجعه کنندگان به این بخش نیز از اساتید محترم و رزیدنت های محترم زنان و همکاران مرکز و دانشجویان مامایی میباشند.