برنامه کنفرانس ها:

تاریخ برگزاری موضوع کنفرانس سخنران توضیحات
30/02/1394 دومین جشن نوگلان بوستان مرکز فاطمه الزهرا(س) دکتر ربیعی ادامه
20/02/1394 ناباروری زنان دکتر اسماعیل زاده ادامه