درمانگاه سقط مکرر و مشاوره ناباروری

سقط  مکرر معمولاً به صورت 3 یا بیش از 3 سقط  زیر20 هفته که ضرورتاً پشت سرهم نیستند تعریف می شود. علل عمده سقط مکرر، عوامل ژنتیکی، آناتومیک وایمونولوژیک  می باشد.شنبه 04 بهمن 1393